സൗഹൃദം മലയാളം | souhrudam malayalam quotes

December 1, 2021 jamquotes 0

Share below souhrudam malayalam quotes on your social media യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ദൂരം കൊണ്ട് അകലെയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നും കൂടെയുണ്ടാവും. vrinda monish നിങ്ങളുടെ തകർന്ന വേലിയെ […]