വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് |malayalam quotes

വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് |malayalam quotes

വാർഷിക ആശംസകൾ! ഭൂതകാലത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ സന്തോഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രതീക്ഷകളും ആഘോഷിക്കൂ! ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കരുതലും ദയയും വിവേകവുമുള്ള വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതാണ്! നിങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഈ മനോഹരമായ ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾ രണRead More

Collapse