സൗഹൃദം മലയാളം | souhrudam malayalam quotes

സൗഹൃദം മലയാളം | souhrudam malayalam quotes

Share below souhrudam malayalam quotes on your social media യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ദൂരം കൊണ്ട് അകലെയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്നും കൂടെയുണ്ടാവും. vrinda monish നിങ്ങളുടെ തകർന്ന വേലിയെ അവഗണിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്Read More

Collapse