bhagavad gita inspirational quotes in malayalam

മറ്റൊരാളുടെ ജീവിതത്തെ അനുകരിച്ച് പൂർണതയോടെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിധി പൂർണമായി ജീവിക്കുന്നതാണ്

ആത്മീയ അവബോധത്തിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, പാത നിസ്സാരമായ ജോലിയാണ്. കർത്താവുമായുള്ള ഐക്യത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നവർക്ക്, നിശ്ചലതയും സമാധാനവും നിസ്വാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനവുമാണ്.’

വൈകാരിക വിപരീതങ്ങളുള്ള കാരണങ്ങളും ഫലങ്ങളും വന്നുപോകുന്നവയാണ്. അവയെല്ലാം സഹിച്ചുനിൽക്കാൻ ഈ അറിവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.’

സന്തോഷിക്കുകയോ സന്തോഷിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും വിലപിക്കാത്തവനും ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും മംഗളകരവും അശുഭകരവുമായ കാര്യങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നവനും – എവിടെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് (ശ്രീകൃഷ്ണൻ) വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്.

നിങ്ങൾക്ക് ധീരരും ധീരരുമായവരെ കാണണമെങ്കിൽ വെറുപ്പിന് സ്നേഹം തിരികെ ലഭിച്ചത് കഴിയുന്നവരെ നോക്കുക

വെളിച്ചമുള്ള പുരുഷനോ സ്ത്രീക്കോ, അഴുക്കും കല്ലും സ്വർണ്ണവും ഒരുപോലെയാണ്.’

‘ഒരു ഇലയോ പൂവോ പഴമോ വെള്ളമോ – ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ (ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ) ഭക്തിപൂർവ്വം അർപ്പിക്കുന്നതെന്തും – ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നു

തീ വിറകിനെ ചാരമാക്കി മാറ്റുന്നു. ആത്മജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ദ്വൈതങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചാരമാക്കി മാറ്റുകയും നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു

ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശരീരത്തേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്; മനസ്സിന് മുകളിൽ ബുദ്ധി, ബുദ്ധിക്ക് മുകളിൽ ആത്മാവ്. അങ്ങനെ, പരമമായത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്, ആത്മാവ് അഹംഭാവത്തെ ഭരിക്കട്ടെ. സ്വാർത്ഥതാൽപര്യമുള്ള ഉഗ്രശത്രുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ നിന്റെ ശക്തിയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക

എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും കർത്താവിനെ ഒരുപോലെ കാണുന്നു, മരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ മരണമില്ലാത്തവയെ കാണുന്നവർ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർ തനിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ദോഷം ചെയ്യില്ല.

ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും അവയെ മായയുടെ ചക്രത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

എല്ലാവരിലും എല്ലാവരിലും തങ്ങളെത്തന്നെ കാണുന്ന ജ്ഞാനത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്

ദ്വൈതങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കടമയാണ്. ചെയ്യു; അവയാൽ അനങ്ങാതെ ഇരിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിരന്തരം കലുഷിതമായിരിക്കും.’

വിദ്വേഷം ഉപേക്ഷിച്ചവൻഎല്ലാ ജീവികളോടും ദയയോടെ പെരുമാറുന്നവൻഅനുകമ്പയും, എപ്പോഴും ശാന്തവും സമാധാനപരവും, വേദനയോ സന്തോഷമോ കൂടാതെ,”ഞാൻ”, “എന്റേത്” എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്സ്വയം നിയന്ത്രിതവും ഉറച്ചതും ക്ഷമയുള്ളതുംഅവന്റെ മനസ്സ് മുഴുവൻ എന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു -അതാണ് ഞാൻ (ശ്രീകൃഷ്ണൻ) ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ/സ്ത്രീ

നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആർക്കും ഇവിടെയോ ലോകത്തോ മോശമായ അന്ത്യം സംഭവിക്കുകയില്ല

മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യുക

Leave a Comment