100+(പ്രണയം)Pranayam Malayalam Quotes Images

എന്റെ പ്രണയം അസ്തമിക്കുകയില്ല എന്റെ ഓര്‍മ്മകളുടെ ചെരുവിലെ സ്വപ്നങ്ങളും നിറങ്ങളും ഞാനും മായും വരെ.

എൻറെ പ്രണയം നിന്നിൽ തീരുന്നു നീ അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെന്ന് നടിച്ചാലും ഇനി നിരസിച്ചാലും.

EDITING GOING ON

Leave a Comment